TR
×
×
TR
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

İPEK PLASTİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde gereği;

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; 

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

GİRİŞ

İpek Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için en üst düzeyde dikkat ve özenle yaklaşmaktayız.

Ticari anlamda ürünlerimizi satın alan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz.  

KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile, Şirket; “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 • Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 • Toplanan kişisel verileriniz;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, 
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 
 • Ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Toplanan kişisel verileriniz; 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, 
 • Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. 

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Ek-1’ de yer alan Başvuru Formu veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

 

Form İndir